St. Thomas Aquinas: On Theonomy

Aquinas (1)
Contents

Whether the judicial precepts of the Old Law bind for ever?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod praecepta iudicialia veteris legis perpetuam obligationem habeant. Praecepta enim iudicialia pertinent ad virtutem iustitiae, nam iudicium dicitur iustitiae executio. Iustitia autem est perpetua et immortalis, ut dicitur Sap. I. Ergo obligatio praeceptorum iudicialium est perpetua.Objection 1: It would seem that the judicial precepts of the Old Law bind for ever. Because the judicial precepts relate to the virtue of justice: since a judgment is an execution of the virtue of justice. Now “justice is perpetual and immortal” (Wis. 1:15). Therefore the judicial precepts bind for ever.
Praeterea, institutio divina est stabilior quam institutio humana. Sed praecepta iudicialia humanarum legum habent perpetuam obligationem. Ergo multo magis praecepta iudicialia legis divinae.Objection 2: Further, Divine institutions are more enduring than human institutions. But the judicial precepts of human laws bind for ever. Therefore much more do the judicial precepts of the Divine Law.
Praeterea, apostolus dicit, ad Heb. VII, quod reprobatio fit praecedentis mandati propter infirmitatem ipsius et inutilitatem. Quod quidem verum est de mandato caeremoniali quod non poterat facere perfectum iuxta conscientiam servientem solummodo in cibis et in potibus et variis Baptismatibus et iustitiis carnis, ut apostolus dicit, ad Heb. IX. Sed praecepta iudicialia utilia erant et efficacia ad id ad quod ordinabantur, scilicet ad iustitiam et aequitatem inter homines constituendam. Ergo praecepta iudicialia veteris legis non reprobantur, sed adhuc efficaciam habent.Objection 3: Further, the Apostle says (Heb. 7:18) that “there is a setting aside of the former commandment, because of the weakness and unprofitableness thereof.” Now this is true of the ceremonial precept, which “could [Vulg.: ‘can’] not, as to the conscience, make him perfect that serveth only in meats and in drinks, and divers washings and justices of the flesh,” as the Apostle declares (Heb. 9:9,10). On the other hand, the judicial precepts were useful and efficacious in respect of the purpose for which they were instituted, viz. to establish justice and equity among men. Therefore the judicial precepts of the Old Law are not set aside, but still retain their efficacy.
Sed contra est quod apostolus dicit, ad Heb. VII, quod translato sacerdotio, necesse est ut legis translatio fiat. Sed sacerdotium est translatum ab Aaron ad Christum. Ergo etiam et tota lex est translata. Non ergo iudicialia praecepta adhuc obligationem habent.On the contrary, The Apostle says (Heb. 7:12) that “the priesthood being translated it is necessary that a translation also be made of the Law.” But the priesthood was transferred from Aaron to Christ. Therefore the entire Law was also transferred. Therefore the judicial precepts are no longer in force.
Respondeo dicendum quod iudicialia praecepta non habuerunt perpetuam obligationem, sed sunt evacuata per adventum Christi, aliter tamen quam caeremonialia. Nam caeremonialia adeo sunt evacuata ut non solum sint mortua, sed etiam mortifera observantibus post Christum, maxime post Evangelium divulgatum. Praecepta autem iudicialia sunt quidem mortua, quia non habent vim obligandi, non tamen sunt mortifera. Quia si quis princeps ordinaret in regno suo illa iudicialia observari, non peccaret, nisi forte hoc modo observarentur, vel observari mandarentur, tanquam habentia vim obligandi ex veteris legis institutione. Talis enim intentio observandi esset mortifera.I answer that, The judicial precepts did not bind for ever, but were annulled by the coming of Christ: yet not in the same way as the ceremonial precepts. For the ceremonial precepts were annulled so far as to be not only “dead,” but also deadly to those who observe them since the coming of Christ, especially since the promulgation of the Gospel. On the other hand, the judicial precepts are dead indeed, because they have no binding force: but they are not deadly. For if a sovereign were to order these judicial precepts to be observed in his kingdom, he would not sin: unless perchance they were observed, or ordered to be observed, as though they derived their binding force through being institutions of the Old Law: for it would be a deadly sin to intend to observe them thus.
Et huius differentiae ratio potest accipi ex praemissis. Dictum est enim quod praecepta caeremonialia sunt figuralia primo et per se, tanquam instituta principaliter ad figurandum Christi mysteria ut futura. Et ideo ipsa observatio eorum praeiudicat fidei veritati, secundum quam confitemur illa mysteria iam esse completa. Praecepta autem iudicialia non sunt instituta ad figurandum, sed ad disponendum statum illius populi, qui ordinabatur ad Christum. Et ideo, mutato statu illius populi, Christo iam veniente, iudicialia praecepta obligationem amiserunt, lex enim fuit paedagogus ducens ad Christum, ut dicitur ad Gal. III. Quia tamen huiusmodi iudicialia praecepta non ordinantur ad figurandum, sed ad aliquid fiendum, ipsa eorum observatio absolute non praeiudicat fidei veritati. Sed intentio observandi tanquam ex obligatione legis, praeiudicat veritati fidei, quia per hoc haberetur quod status prioris populi adhuc duraret, et quod Christus nondum venisset.The reason for this difference may be gathered from what has been said above (Article [2]). For it has been stated that the ceremonial precepts are figurative primarily and in themselves, as being instituted chiefly for the purpose of foreshadowing the mysteries of Christ to come. On the other hand, the judicial precepts were not instituted that they might be figures, but that they might shape the state of that people who were directed to Christ. Consequently, when the state of that people changed with the coming of Christ, the judicial precepts lost their binding force: for the Law was a pedagogue, leading men to Christ, as stated in Gal. 3:24. Since, however, these judicial precepts are instituted, not for the purpose of being figures, but for the performance of certain deeds, the observance thereof is not prejudicial to the truth of faith. But the intention of observing them, as though one were bound by the Law, is prejudicial to the truth of faith: because it would follow that the former state of the people still lasts, and that Christ has not yet come.
Ad primum ergo dicendum quod iustitia quidem perpetuo est observanda. Sed determinatio eorum quae sunt iusta secundum institutionem humanam vel divinam, oportet quod varietur secundum diversum hominum statum.Reply to Objection 1: The obligation of observing justice is indeed perpetual. But the determination of those things that are just, according to human or Divine institution, must needs be different, according to the different states of mankind.
Ad secundum dicendum quod praecepta iudicialia ab hominibus instituta habent perpetuam obligationem, manente illo statu regiminis. Sed si civitas vel gens ad aliud regimen deveniat, oportet leges mutari. Non enim eaedem leges conveniunt in democratia, quae est potestas populi, et in oligarchia, quae est potestas divitum; ut patet per philosophum, in sua politica. Et ideo etiam, mutato statu illius populi, oportuit praecepta iudicialia mutari.Reply to Objection 2: The judicial precepts established by men retain their binding force for ever, so long as the state of government remains the same. But if the state or nation pass to another form of government, the laws must needs be changed. For democracy, which is government by the people, demands different laws from those of oligarchy, which is government by the rich, as the Philosopher shows (Polit. iv, 1). Consequently when the state of that people changed, the judicial precepts had to be changed also.
Ad tertium dicendum quod illa praecepta iudicialia disponebant populum ad iustitiam et aequitatem secundum quod conveniebat illi statui. Sed post Christum, statum illius populi oportuit mutari, ut iam in Christo non esset discretio gentilis et Iudaei, sicut antea erat. Et propter hoc oportuit etiam praecepta iudicialia mutari.Reply to Objection 3: Those judicial precepts directed the people to justice and equity, in keeping with the demands of that state. But after the coming of Christ, there had to be a change in the state of that people, so that in Christ there was no distinction between Gentile and Jew, as there had been before. For this reason the judicial precepts needed to be changed also.
STh., I-II q.104 a.3
Contents